Privacy statement

•  Payter verwerkt bij de uitvoering van haar dienstverlening gegevens, waaronder persoons- en verkeersgegevens van u en van mogelijke eindgebruikers. Payter gaat zorgvuldig met deze gegevens om en zorgt ervoor dat iedere verwerking van gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

•  Payter gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Payter B.V. en de aan haar gelieerde besloten vennootschappen, zodat steeds aan u een zo goed mogelijk advies of een zo goed mogelijke dienst geleverd kan worden.

•  Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Payter zorgvuldig te werk. Zonder uw toestemming worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, anders dan aan vennootschappen, die direct aan Payter gelieerd zijn. Indien u wenst te vernemen welke vennootschappen dat zijn, zullen wij u daar een opgave van verstrekken na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek.

•  Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die mogelijkerwijs door middel van links met de internetsite van Payter zijn verbonden.

•  Indien u geen (nadere) marketinginformatie van Payter wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via een e-mail of per post aan het adres van Payter, Rozenlaan 115 te Rotterdam (3051 LP). Ook overige vragen over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite kunt u tot ons richten op de in dit artikel genoemde wijze.
 
•  Payter behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.