Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer ("Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite, www.payter.nl van Payter B.V.. Payter B.V. staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24363973. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via of naar aanleiding van deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
De internetsite van Payter B.V. is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Helaas is het altijd mogelijk dat informatie zoals vermeld op de internetsite verouderd is, dan wel onjuist is door bijvoorbeeld typefouten. Hoewel wij trachten juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekken wij expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Er wordt ook geen garantie gegeven voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze internetsite. De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag ook niet worden gezien als enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de aangeboden informatie. Wij beheren en onderhouden deze internetsite vanuit Nederland. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer deze internetsite verwijzingen en/of hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat wij de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbevelen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door ons niet geverifieerd. Mogelijke verwijzingen en/of hyperlinks zijn enkel en uitsluitend opgenomen ter informatie voor de gebruiker van onze internetsite.

Intellectuele eigendomsrechten
Wij behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden, te verveelvoudigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Payter B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is het niet toegestaan links naar de internetsite van Payter B.V. weer te geven.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Payter B.V. stuurt, kunnen onveilig zijn. Wij raden daarom af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Payter B.V. te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Payter B.V. te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Wijzigingen
Payter B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Payter B.V.